แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word จำนวน 20 ข้อ โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)  โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
   วาดรูป
   พิมพ์เอกสาร
   คำนวณ
   จัดรูปแบบเอกสาร

ข้อที่ 2)  ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
   Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
   Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
   Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
   Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

ข้อที่ 3)  "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
   บันทึกแฟ้มข้อมูล
   เปิดแฟ้มข้อมูล
   แก้ไขแฟ้มข้อมูล
   ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 4)  ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุล เป็นอะไร
   Word.bmp
   Word.txt
   Word.xlsx
   Word.docx

ข้อที่ 5)  เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์ โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
   บันทึก
   บันทึกเป็น
   บันทึกเป็น HTML
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)  ปุ่มไอคอนใด เป็นโปรแกรม Microsoft Word 2007
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 7)การเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 8)  คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อที่ 9)  ตัวหนังสือหรือ FONT ที่เป็นภาษาไทยมักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอย่างไร
   IPC
   UPC
   PCU
   CPU

ข้อที่ 10)  ข้อใดเป็นแป้นที่ยาวที่สุด และทำหน้าที่เว้นวรรค
   Home
   Enter
   Spacebar
   Backspace

ข้อที่ 11)  ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
   SPACE BAR
   ENTER
   NUM LOCK
   CAPS LOCK

ข้อที่ 12)  โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด
   12 point
   14 point
   16 point
   18 point

ข้อที่ 13)  ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > คัดลอก > วาง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > วาง > คัดลอก
   ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > คัดลอก > วาง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > วาง > คัดลอก

ข้อที่ 14)  การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด
   ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ
   ปุ่ม Delete
   ปุ่ม ESC
   ปุ่ม Back Space

ข้อที่ 15)  การเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนา ต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   

ข้อที่ 16) เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 17)  การแทรกข้อความศิลป์ต้องคลิกเลือกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 18)  การทำให้พื้นหลังเอกสารเป็นสีต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 19)  การสร้างเอกสารใหม่ต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 20)  หากต้องการดูเอกสารก่อนพิมพ์ ต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง.