regiss

 

fb group foll

วิสัยทัศน์

บริการด้าน ICT อย่างครบวงจร
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง สู่สากล

 

 

พันธกิจ

           1.ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนและสังคม

          2.จัดฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเน้นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพการทำงาน

           3.ส่งเสริมและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

 

 

ยุทธศาสตร์

         1.พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

         2.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ

         3.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและโครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

        4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมของศูนย์ เพื่อรองรับต่อการสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

         5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรศูนย์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ

logo2

logo3