regiss

 

fb group foll

บริการพื้นที่

ห้องสมุดมีชีวิต Reading Park

บริการหนังสือ สื่อความรู้กว่า 3,000 รายการ พร้อมสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียที่หลากหลาย

 

  

tk7

tk6

tk8

ห้องเต้น Studio

สำหรับผู้มีใจรักในการเต้น โดยขอเข้าใช้พื้นที่ หรือร่วมเต้นไปตามตารางที่จัดไว้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการขยับร่างกาย

dance4

dance5

ห้องเด็ก Kids Room

ห้องส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะ และการเรียนรู้สำหรับน้องๆ  เยาวชน ให้ได้สนุกในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

kids6

kids5

 

ห้องเรียนรู้ Study Room

บริการห้องสำหรับการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องอ่านหนังสือ ห้องติว บรรยาย และสอนพิเศษ

tu4

tu5

 

ลานหมอกใหม่ Mork Mai Space

จุดนัดพบของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ และนิทรรศการความรู้

lan1

lan2

lan3

 

lan4

lan5 

 

 

 

ห้องสมุดไอที ดนตรีและภาพยนตร์ E-tech and Library

บริการสื่อการเรียนรู้ด้านไอทีในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร สื่อดิจิตอล ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มุมดนตรี และการจัดฉายภาพยนตร์สำหรับเด็ก ๆ และเยาวชน

ห้องอบรมเล็ก Smart Room

ห้องอบรม ประชุม และสัมมนาขนาดเล็ก รองรับ 15 ที่นั่ง

s1

s2

 

 

ห้องอบรม Training

บริการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านไอที อย่างน้อยเดือนละ 2 หลักสูตร ด้วยเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง พร้อมให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ห้องอินเตอร์เน็ตสีขาว Good Net

บริการคอมพิวเตอร์ แท็บเลต อินเตอร์เน็ต ฟรี Wi-Fi ที่ปลอดภัย ด้วยการกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จนได้ชื่อว่าเป็นห้องอินเตอร์สีขาว

 

gn5

logo2

logo3