regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

 

 

 

logo2

logo3