regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3