regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Training ชั้น 3 แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวเปิดพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3