regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training ชั้น 3 แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนจัดหาพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ ตามนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายเงินภาครัฐ" วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

logo2

logo3