regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน ในการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 25 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3