regiss

 

fb group foll

สำนักงาน IRC จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 สำหรับพนักงาน วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

logo2

logo3