regiss

 

fb group foll

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

logo2

logo3