regiss

 

fb group foll

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน นำโดยอ.จิระ พานิชยานนท์ ประชุมในหัวข้อ การพัฒนากองทุนสุขภาพแห่งชาติ วันที่่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องStudy Room ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

47

48

49

50

51

logo2

logo3