regiss

 

fb group foll

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 วันที่่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

logo2

logo3