regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่่ 11 - 12 มกราคม 2561 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

logo2

logo3