regiss

 

fb group foll

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

72

73

74

75

76

77

78

79

logo2

logo3