regiss

 

fb group foll

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการบันทึกข้อมูล e-report และการรายงานตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย วันที่่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

158

159

160

162

163

164

165

166

167

logo2

logo3