regiss

 

fb group foll

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ผ่านโปรแกรม Thai COC จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

91

 

92

93

94

95

96

97

98

99

logo2

logo3