regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

logo2

logo3