regiss

 

fb group foll

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอและภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตเครือข่าย วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

49

50

51

52

53

54

logo2

logo3