regiss

 

fb group foll

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาดและเทคนิคการขาย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

87

88

89

90

91

92

logo2

logo3