regiss

 

fb group foll

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ให้เป็นกลไกทางการเงินระดับหมู่บ้านและตำบล วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

114

115

116

117

118

119

logo2

logo3