regiss

 

fb group foll

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

26

27

28

29

30

31

32

33

logo2

logo3