regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 37 คน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

109

110

111

112

113

114

115

logo2

logo3