regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 36 คน วันที่ 4 กันยายน 2562

9

10

11

12

14

15

13

 

 

logo2

logo3