regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงาน Infographic โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2 จำนวน 29 คน วันที่ 23 มกราคม 2563

66

65

67

68

69

70

71

72

73

 

logo2

logo3