regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 

54

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

logo2

logo3