regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUP ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3