regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยแท็บเล็ต/สมารท์โฟน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3