regiss

 

fb group foll

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#Maehongson
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3