regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมตารางคำนวณ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายสมหมาย สุขคำ

#เนื้อหาการอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงเตรียมตัวเข้าทดสอบWorkshopเข้มข้นนำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3