regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. จำนวน 20 ชั่วโมง
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายประกิจ ผาติจิรโชติ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่

logo2

logo3