regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย นายธงชัย อำพันธ์ศรี

 

logo2

logo3