regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

 

logo2

logo3