regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย นางวรรณทร แสงโรจน์ 

logo2

logo3