regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสมชาย ซอแอ

91

92

93

94

95

96

97

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

logo2

logo3