regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสมชาย ซอแอ

143

144

145

146

147

148

 

149

150

151

 

logo2

logo3