regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วย Google SketchUp ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายพรชัย รัตนมณี ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

logo2

logo3