regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เทคนิคดียุค 4.0 ในหัวข้อ
"การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form" ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลายรูปแบบ อาทิ การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบฟอร์มรับสมัครหรือลงทะเบียน การประยุกต์สร้างแบบทดสอบ เป็นต้น อบรมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา
ผู้สนใจสามารถชมคลิปการอบรมย้อนหลังได้ที

่ https://www.facebook.com/mhsICT/videos/2046375448758286/ (ช่วงที่1) และ https://www.facebook.com/mhsICT/videos/2046445248751306/ (ช่วงที่ 2)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

logo2

logo3