regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

logo2

logo3