regiss

 

fb group foll

"เป็นรูปที่มีทุกบ้าน จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล เป็นรูปที่มีทุกบ้าน ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ"
ผลงานการประดิษฐ์กรอบรูปพ่อหลวง พระราชาในดวงใจของทุกๆคน