regiss

 

fb group foll

ร่วมชมนิทรรศการสีสรรค์...สร้างโลก มาเปิดโลกการเรียนรู้ของสี ตั้งแต่การใช้สีของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันและนวัตกรรมเกี่ยวกับสีสำหรับพัฒนาโลกให้น่าอยู่มากขึ้นในอนาคต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

10