regiss

 

fb group foll

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นำเยี่ยมชมและเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 

logo2

logo3