regiss

 

fb group foll

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3