regiss

 

fb group foll

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.โยธิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำชม
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3