regiss

 

fb group foll

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองคำ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

30

29

28

27

logo2

logo3