regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านในสอย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 89 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้อง Training ,ห้องGoodnet ,ห้องE-tech&Library ,ห้องReading Room ,ห้องKids Room และห้องStudio Room เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ
ภายหลังการเยี่ยมชม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ กิจกรรมประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษและกิจกรรมพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

logo2

logo3