regiss

 

fb group foll

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 (ห้องเรียนกิ่วขมิ้น) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การฝึกพิมพ์ การวาดรูป ตลอดจนเข้าชมห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องสมุดไอที ดนตรีและภาพยนตร์ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเด็ก ห้องเต้น และชมนิทรรศการ เรื่องสีสรรค์ สร้างโลก ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

logo2

logo3