regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือและเรียนรู้เกมส์ TK วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมี อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นผู้นำเยี่ยมชม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

logo2

logo3