regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ประชุมวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับชุมชน เพื่อวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การจัดจำหน่าย ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อยอด แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วและธัญญาพืช ส่งเสริมสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (อาคารหมอกใหม่)

โดยมีกลุ่ม ชุมชนเข้าร่วม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มถั่วคั่วบ้านผาบ่อง บ้านป่าปุ๊ บ้านชานเมือง บ้านปางหมู และถั่วเน่าแค่บปางหมู

logo2

logo3