regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน รับการอบรมการใช้งานเว็บและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดให้กับสถานประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Smartroom ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สถานประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ Maehongsoniloveu.com หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Maehongson i love u

logo2

logo3