วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
    1. พัฒนาทักษะด้าน ICT ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบวงจร เพื่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ
    2. ยกระดับคุุณภาพชีวิต สร้างชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเท
    3. พัฒนาทักษะด้าน ICT ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบวงจร
    4. ยกระดับคุุณภาพชีวิต สร้างชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ
    1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนและสังคม
    2. ฝึกอบรม ยกระดับ และรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพการทำงาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด และประเทศ
    3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์
    1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        ตามความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
    2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์
        และเกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและโครงการพิเศษ
        ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม
    4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ และความพร้อมของศูนย์
        เพื่อรองรับต่อการสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรศูนย์
        เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park